Inventering av utvecklingsmöjligheter

Marin Miljöanalys AB (MMAB) är ett konsultföretag med över 25 års samlad erfarenhet inom sjömätning, marina mätningar, marin projektering, miljövård och geoteknologi. MMAB utför kvalificerade mät- och utredningsuppdrag inom den marina sektorn, med målsättningen att lösa kundernas behov av beslutsunderlag och utredningar. Typiska uppdrag är kartering av botten och framtagning av 3D-kartor, och MMAB utför och levererar bland annat godkänt hydrografiskt underlag till Sjöfartsverket för produktion och rättning av sjökort. MMAB utför också miljöundersökningar som t.ex. miljöprovtagning i syfte att fastställa
föroreningsinnehållet i muddermassor eller bottensediment.

Bland kunderna finns Sjöfartsverket, hamnar, industrier, entreprenadföretag, konsultbolag, kommuner, myndigheter och Försvaret.

Bakgrund till insatsen

Väsentligt för alla undersökningar MMAB utför är att veta positionen av mätutrustningen. För detta används GPS, som för det mesta fungerar utmärkt.

Men, det finns tillfällen då detta inte räcker. Dels då den använda mätutrustningen inte är fast monterad i mätfartyget, dels i de fall då GPS-signalen, under en kortare period, av någon anledning har sämre noggrannhet. Detta kan exempelvis bero på att GPS-signalerna delvis skyms av broar, träd eller höga hamnstrukturer.

Då försämrad noggrannhet på GPS-signalen är ett problem som återkommer, önskade MMAB att undersöka om det är möjligt att förbättra positionering med hjälp av kompletterande teknik. Med detta skulle företaget kunna förbättra kvalitén på sina undersökningar. Genom Industriell Dynamik och kontakt med RISE Acreo AB (Acreo), beslutade MMAB att genomföra en förstudie.

Beskrivning av insatsen

Tillsammans med Acreo formulerades en ansökan om FoU-kort Bas, vilken också beviljades av Västra Götalandsregionen. Därefter identifierades fyra olika mätscenarior där kompletterande positionsbestämning skulle vara till nytta. Acreo har bland annat lång erfarenhet av positionering med hjälp av tröghetsnavigering. En av utgångspunkterna var att undersöka om MMAB:s befintliga gyro alternativt en kommersiell IMU (Inertial Measurement Unit) skulle kunna användas.

Under förstudien har MMAB genomfört en del undersökningar, mest i form av studier av befintliga data, men även något fältförsök. Samtidigt har Acreo genomlyst ett antal olika sätt att positionera och utvärderat deras svagheter och styrkor i de aktuella tillämpningarna. Tröghetsnavigering har varit den primära tekniken, men även andra tekniker baserade på ljud respektive ljus har undersökts.

Resultat av insatsen

Sammantaget har förstudien givit MMAB ett beslutsunderlag för om och hur företaget kan förbättra noggrannheten på positionen av mätutrustningen, i de fall GPS-signalen inte är tillräcklig. Det visade sig att endast en av de fyra möjliga tillämpningarna kan vara intressant att gå vidare med i nuläget. Samman-fattningsvis finns det en del svårigheter med att använda tröghetspositionering i marina tillämpningar. Ett av problemen är att alla accelerationer är relativt små vilket ökar osäkerheten i mätningarna.

Citat

”Förstudien som utfördes tillsammans med Acreo har gett oss kunskap om förutsättningarna och utmaningarna att förbättra positionering, och därmed ett mycket säkert beslutsunderlag hur vi skall gå vidare i vårt utvecklingsarbete.” Erik Westberg, Oceanograf vid Marin Miljöanalys AB


Jan Wipenmyr, RISE Acreo AB
Telefon: 070-915 18 07
E-post: jan.wipenmyr@ri.se