Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investeras ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med ca 200 personer anställda och med kontor i Stockholm, Bryssel och Silicon Valley.

Bakgrund till projektet

Ständiga hälso- och miljölarm kring den globala produktionen och konsumtionen av kött- och mjölkprodukter ger stora utmaningar, men också stora möjligheter, för svensk livsmedelsindustri.

Som ett led i satsningen med att stötta omställningen till en mer hållbar konsumtion lyste Vinnova ut medel inom programmet Klimatsmart protein under 2016. Där erbjöds möjlighet till finansiering för att utveckla innovativa ätbara prototyper. Satsningen riktade sig till företag, ekonomiska föreningar, institut samt universitet och högskolor.

Beskrivning av projektet

Tillsammans med Vinnova arrangerades en Finansiärsträff i anslutning till utlysningen av Klimatsmart protein. Via Livsmedelsacceleratorn och IDs nätverk förmedlades information om utlysningen ut till relevanta aktörer, där vi utgjorde en länk mellan myndighet och entreprenörer/forskare och företag. Målgruppen fick därmed möjlighet att lyssna till och även ha enskilda möten med Vinnova för att diskutera sina specifika idéer inför inskickandet av projektförslag.

Resultat

Under informationsträffen samlade vi 17 deltagare, varav 8 aktörer fick möjlighet att individuellt diskutera sina projektförslag med Vinnova. Utfall från aktiviteten var att 6 av casen fick anslag beviljat till en total projektvolym på ca 2,7miljoner kronor.

Citat

”För oss är det värdefullt att samverka med aktörer som har nätverket ut mot industri/akademi. Både för att vår information ska nå ut, såväl som att öka kvalitén på bidragen som kommer in till oss. Kvaliteten blir bättre när de sökande har ett bollplank vid framtagandet av sina projektförslag.”

Lena Eckerdal  Rimsten, Program Manager Division Health, Vinnova


Linus Arnold
Företagsutveckling, RISE Jordbruk och livsmedel
E-post: linus.arnold@ri.se
Telefon: 010-516 67 26