Karlsborgs Plåtproduktion AB konstruerar kundspecifika produkter genom förädling av plåt och rör. De sätter stort värde i att integrera miljöhänsyn i hela verksamheten och jobbar för att allt arbete ska lägga grunden mot en långsiktigt hållbar utveckling.

Inom företaget finns kompetens inom konstruktion/CAD, stansning, svetsning, laserskärning, bockning/kantpress och ytbehandling och deras produktsortiment består främst av segmenten verkstadsinredning, rostfritt, möbler och skåpsinredning samt butiksinredning. Karlsborgs Plåtproduktion har varit delägare i IDC i flera år och hörde av sig till oss när det behövde komma i kontakt med en expert.

Ökad kunskap om korrosivitetsklasser

I samband med att en av deras större kunder hörde av sig med en fråga gällande korrosivitetskrav C2 i samband med målning/lackning av plåt, tog de kontakt med IDC för att söka experthjälp inom området.

Kundens krav var att produkten skulle klara en längre tids förvaring av känsliga föremål. Kravet var specificerat i form av ett korrosivitetskrav. Karlsborgs Plåtproduktion ville ha hjälp att tolka kravet och kunna översätta det praktiskt i sin produktion. 

Vi kopplade ihop företagets VD Peter Eklund med nätverket Industriell Dynamik och snart hade han ett digitalt möte bokat med en expert och seniorforskare inom Fordon och ytskydd på RISE,  Björn Tidbeck. En timma satt vi tillsammans över Teams för att utforska frågan med experten, ett möte som var till stor hjälp. Under mötet gavs utrymme för Peter att ställa frågor till experten som kunde svara både på ett övergripande plan och även långt ner i detaljer kopplat till korrosivitetsklasser. Experten erbjöd sig även att vara med på nästkommande kundmöte och bidra med sin expertis, men efter mötet hade Peter fått kunskap nog att ta kommande dialog med kund på egen hand.

Experthjälpen som stöttade dialogen med kund

Efter detta hade Peter en uppföljande dialog med kunden och kunde då med hjälp av nyvunnen kunskap från experten räta ut de frågetecken som fanns. Strax därefter lade kunden den stororder de hoppats på.

– Det var fantastiskt bra att vi fick kontakt med en expert på just den här klassningen genom IDC och Industriell Dynamik, och att han kunde hjälpa oss att komma vidare i diskussionen med kunden, berättar Peter Eklund, VD, Karlsborgs Plåtproduktion.

Om Korrisivitetsklasser

Korrosivitetsklasser kallades tidigare miljöklass, och är en indelning av olika omgivningar, baserad på den grad av korrosion, avfrätning per tidsenhet, som en metall kan förväntas bli utsatta för i den specifika omgivningen. Korrosivitetsklassen är knuten till så väl miljön som metallen, eftersom olika metaller kan reagera olika på en och samma miljö. Korrosivitetsklass är bara tillämpbart på ett fåtal metaller, ej på till exempel rostfritt stål. När korrosivitetsklassen för en metall har bestämts för en viss miljö, är det möjligt att anpassa färgsystem och tillhörande förbehandling efter den aktuella klassningen. 
Källa: Wikipedia


Johan Lundahl
Industriutvecklare tillverkning
IDC West Sweden AB
Telefon: 0500-50 25 15 
E-post: johan.lundahl@idcab.se


Vi är alltid bara ett samtal eller mejl bort.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionala samordnare samt övriga experter!