Bolt Securing erbjuder skruvförbandslösningar till industriföretag som ställer höga kvalitetskrav. Ett specialutformat fyra punkters program som bygger på teknisk support, smarta lösningar, uppföljning och utbildningar skapar mervärde till företag där skruvförband är en väsentlig del av den totala kvalitetsbilden.

Skruvförband

Krav på tekniken

För att säkerställa och optimera ett skruvförband krävs bland annat att man kan mäta klämkraften vid montering. Helst skall det också vara möjligt att i efterhand, vid periodiska kontroller, säkerställa att förbandet fortsatt håller rätt klämkraft. Idealt är att kraften i förbandet mäts med hjälp av lättanvänd sensorteknik. Tekniken måste kunna fungera i den miljö ett skruvförband är utsatt för med avseende på temperatur och fuktighet, samt att kostnaden för tekniken måste vara inom vad en kund är beredd att betala. Med rätt teknik har Bolt Securing stora möjligheter att kraftigt öka sin marknadsandel inom det aktuella kundsegmentet. Detta skulle betyda en avsevärd ökning av omsättningen och möjlighet att anställa fler.

Ny Lösning

Tillsammans med Acreo genomförde Bolt Securing en förstudie med hjälp av medel från Västra Götalands FoU-kort Bas. Förstudien innebar en genomgång av olika tekniker att mäta klämkraften i ett skruvförband, såsom kraftbrickor, tunna kraftfilmer, integrerade material i skruvhuvudet och ultraljud. Förstudien utmynnade i några olika förslag på nästa steg. Dessa steg var delvis beroende på teknikval.

L-Tech tekniken för mätning av klämkraft i skruvförband

Bland annat har en presentation av tekniken gjorts för SFN, Swedish Fasteners Network , vilket är ett nätverk för informationsspridning, tillämpning och utveckling av skruvförbandsteknik. Nätverket ska bidra till att svensk fordonsindustri och dess underleverantörer är internationellt ledande på användning av modern skruvförbandsteknik. Nätverket ska också bidra till att tekniken sprids i övrig svensk verkstadsindustri.

Styrgruppen består av företrädare för Sveriges ledande kompetenser inom skruvförbandsteknik från fordonstillverkare, skruvförbandsleverantörer och forskningsinstitut (Volvo Car Group, Volvo Group Trucks Technology, Scania CV, Atlas Copco Industrial Technique, Bulten Sweden, Swerea IVF och Swerea KIMAB).

Styrgruppen kommenterade tekniken:

Mötet fann metoden intressant och uppmuntrade till fortsatt analys av känslighet och robusthet i Lab respektive annan miljö.” SFN 20160926.


Jan Wipenmyr
Acreo Swedish ICT AB
Telefon: 0709-15 18 07
E-post: jan.wipenmyr@acreo.se