Nordholms Industri-installationer är ett ägarlett företag med kontor och produktionslokaler i Henån på Orust. Företaget har lång erfarenhet som svetsande företag och den gemensamma nämnaren bland kunderna är de höga kvalitetskrav som ställs både på utförande och dokumentation, spårbarhet och identitet är A och O.

Sedan 2019 har Nordholms ett nytt segment in-house – nämligen el- och automation som gör att de kan ta ett helhetsansvar för de processenheter som tillverkas, framförallt till läkemedelsindustrin.

Ökad kunskap

Tack vare stöttning från flera av ID:s expertorganisationer och den lokala noden IUC Väst, har företaget kunnat öka sin kunskap inom flera områden.

Som nod i Fyrbodal har IUC Väst bland annat stöttat i frågor som ökad lojalitet hos anställda, digitalisering och produktionseffektivisering. Nedan några exempel där Industriell Dynamik kunnat stötta företaget i deras utmaningar under årens lopp.

RISE analyserade

Nordholms arbetar aktivt med sin arbetsmiljö och när man skulle mäta hur mycket sex-värdigt krom som bildades i samband med svetsning visste man inte vem som kunde utföra analys av filtren. Det var då naturligt att vända sig till ID-kontaktpersonen, frågan skickades vidare i nätverket där RISE (dåvarande SP) tog bollen och analyserade filtren. Det visade sig att inga farliga ämnen uppstod i svetsprocessen.

Finansieringsstöd från Västra Götalandsregionen

Under den första behovsanalysen 2011 uppkom önskemål om att införa ISO 9001 resp. ISO 14000 och företaget fick en konsultcheck från Västra Götalandsregionen* för att realisera detta.

Nordholms bestämde sig tidigt för att arbeta mot en mer digitaliserad verksamhet och erhöll en Konsultcheck för framtagande av en ny hemsida. Med en medarbetarinloggning kan de anställda som jobbar ute på fältet nås och på så sätt skapas mer sammanhållning och vi-känsla.

Nordholms har också sökt och fått stöd med hjälp av en Digitaliseringscheck för att öka digitaliseringen av verksamheten. Detta har resulterat i att företaget idag gör inköp via behovsanalys i Monitor. Nästa steg är installation av en lagerhiss där även certifikatshanteringen kommer att digitaliseras. Företaget är också på en helt annan nivå gällande hur beredningar skapas i affärssystemet och det i sin tur generar uppgifter till produktionsplaneringen.

så här arbetar Västra Götalandsregionen med företagsfinansiering

Produktionseffektivisering

Företaget har gjort en produktionsanalys i samarbete med IUC Väst. Dessutom har flera medarbetare gått eller ska gå den grundläggande lean-utbildning som IUC Väst erbjuder i samverkan med Högskolan Väst.

Utveckling via nätverk

Efter kontakt med ID blev Nordholms medlemmar i företagsnätverket Networking Companies, som senare utgjorde grunden i IUC Västs verksamhet. Genom att ta en aktiv roll i IUC Väst, både genom deltagande på aktiviteter och styrelsearbete, utvecklar de sig själva liksom övrig tillverkande industri i Fyrbodal.

Innovation

Det krävs en uthållig förmåga att löpande förnya sitt erbjudande och sin verksamhet vilket Nordholms arbetar med kontinuerligt. Företaget har bland annat gjort en innovationsanalys, IMprove, som resulterade i att man gick med i ett innovationsnätverk där man workshoppat om innovation, strategi, mening och mål. En annan aktivitet var coachning i trender och framtidsscenarier, innovativ kultur och hur företaget kan förbättra sig, detta projekt drevs av RISE (då Swerea IVF).

Digitalisering

IUC Väst har sedan 2018 kunnat erbjuda förmånliga aktiviteter för de företag som deltar i projektet Digiresan. Inom Kompetensutvecklings-delen har Nordholms lagt många timmar i kompetenshöjande insatser t.ex. Office-program online, grundläggande produktkalkylering, teamledarutbildning, utbildning inom standarder och jämställdhetsworkshop.

Nu har Nordholms gått över till Office365 där Teams är en naturlig del i det dagliga arbetet och uppbyggnad av Sharepoint är på gång. Här har Digiresans webbutbildningar varit som handen i handsken.

Inom delen Företagsutveckling har Nordholms arbetat med att ta fram arbetssätt för sitt affärssystem Monitor, även har med målet att öka digitaliseringen. För drygt 1,5 år sedan skedde tidrapporteringen i pappersform, nu är detta helt digitaliserat.

Från ägarlett till ägarstyrt

Nordholms har deltagit i vd-grupper via Almi med fokus på tillväxt. Nyttan av att delta i dessa har gjort att deltagarna har fortsatt att träffas utanför Almis regi.

För fortsatt arbete med tillväxt har Nordholms gjort både en Scaleup-analys för ökad tillväxtförmåga och genomgått FöretagsAcceleratorn med Connect Väst, en av ID:s expertorganisationer. Nordholms tog tillsammans med en mentor fram en affärsplan som sedan prövades i en kompetenspanel där företaget fick input på både bra och mindre bra saker i planen. Arbetet har efter detta fortsatt med ytterligare mentorstid med målet att gå från ägarlett till ägarstyrt.

Ökad kunskap och medvetenhet

Det kan vara svårt att sätta fingret på vad ett enskilt projekt har gett för effekt. Helt klart är att ökad kunskap och medvetenhet inom ett stort antal områden gemensamt har drivit Nordholms framåt i en alltmer pressad konkurrenssituation.

Genom kontinuerlig utveckling växer också människorna och inom företaget har även chefs- och ledarskapet förbättrats.

”Stödorganisationer som IUC och ID ger oss företag en fantastisk möjlighet att utvecklas. En stor fördel är att organisationerna ser behov och samarbetar över gränserna!” säger Sofia Hygrell, vd.


Ann-Charlotte Karlsson
IUC Väst AB
Telefon: 0520-21 12 60
E-post: ann-charlotte.karlsson@iucvast.se