Westcoast Windows AB i Trollhättan tillverkar kvalitetsfönster och fönsterdörrar av aluminium/trä med stor flexibilitet avseende storlek och design. Under de år som gått sedan första kontakten, har ett stort område berörts och flera insatser har genomförts eller finns planerade. Konkreta resultat har hittills främst nåtts inom produktvård, produktionsförbättring samt IP-strategi. Några exempel kommer här:

Utvecklingsfrågor

Verksamhetsutveckling

Westcoast Windows planerade byte av sitt CAD-system och fick stöd och coachning av ID-aktören. Företaget har också fått stöd och rådgivning i bl.a. frågor gällande etablering, utbyggnad samt konkurrentanalyser och hur sådana kan genomföras.

Produktutveckling

Företaget har ingen etablerad produktutvecklingsprocess och ID-aktören har skickat in frågan i nätverket. Swerea IVF har analyserat situationen och en plan har utarbetats, denna inkluderar även etablering av ett Produktråd samt en utökning av företagets produktutvecklingsresurser.

Produktionsutveckling

Företaget har tidigare utvecklat sin produktionsverksamhet inom ramarna för Produktionslyftet men en genomgång av verksamheten visade ett behov av att inom olika områden göra en omstart och i vissa fall även lyfta ytterligare ett steg. Stöd för detta ges av IUC Väst och deras PA-projekt.

Provning och verifiering

Westcoast Windows hållfasthetsprovar nya skjutdörrskonstruktioner hos RISE (fd. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och stöd ges även för att finansiera denna med en konsultcheck.

Marknad och försäljning

Stöd har givits för att etablera ett arbetssätt som bättre tar tillvara företagets marknadsbehov och detta avses att göras inom ramarna för det s.k. Produktrådet.

Innovation och IP

Företaget behövde utveckla sin innovationsförmåga och få bättre kontroll på sina olika IP-rättigheter. Flera olika insatser har genomförts för att analysera och utveckla denna förmåga och ett exempel är innovationsanalysen IMProve från Swerea IVF. Ett annat är analysen av företagets IP- och teknologiinnehåll som genomfördes med hjälp av en Innovationscheck från IUC Väst. Denna resulterade i en skräddarsydd IP-strategi åt företaget. Detta senare i samarbete med CIP Professional Services med sitt ursprung från CIT.

Ex-jobb

ID-aktören har förmedlat in examensarbeten till Högskolan Väst inom främst produkt- och produktionsutveckling.

Finansiering

ID-aktören har identifierat olika finansieringsmöjligheter för hållfasthetsprovning (Västra Götalandsregionens konsultcheck) och IP-strategiarbetet (Innovationscheck från IUC Väst). En djupare information och analys har även gjorts om möjlighet att söka medel ur H2020 – EU:s program för kommersialisering av innovationer.

Övriga effekter

Som konsekvens av allt stöd företaget erhållit från och via Industriell Dynamik, bedömde man att ett medlemskap i IUC Väst kunde vara ett lämpligt komplement.


Max Maupoix
Swerea IVF
max.maupoix@swerea.se
031-706 61 93